FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i Nazwisko

  Wiek

  Forma pieczy


  OBECNY ADRES ZAMIESZKANIA

  Ulica, Numer Domu/Mieszkania

  Kod Pocztowy, Miejscowość

  Imię i nazwisko rodzica zastępczego lub wychowawcy

  Telefon

  Email


  DANE KONTAKTOWE

  Uwaga! Jeśli uczestnik jest niepełnoletni, należy podać imię i nazwisko opiekuna prawnego.

  Imię i Nazwisko

  Telefon

  Email

  Skan/zdjęcie zgody na udział w warsztatach oraz na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika warsztatów Gwiazdy Wyobraźni. Dokument musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

  Gwiazdy Wyobraźni - Wzór Zgody dla uczestnika niepełnoletniego (POBIERZ)
  Gwiazdy Wyobraźni - Wzór Zgody dla uczestnika pełnoletniego (POBIERZ)

  Skan/zdjęcie dokumentu/orzeczenia sądowego potwierdzającego wykonywanie pieczy, lub sprawowanie opieki czy kurateli nad małoletnim Uczestnikiem:
  Video z nagraniem wokalnym dowolnej piosenki SARSY

  Dopuszcza się: śpiew a capella, śpiew do podkładów muzycznych, śpiew z akompaniamentem własnym lub cudzym.
  Video może być zrealizowane za pomocą dowolnego urządzenia: telefonu, aparatu, kamery itp.
  Jakość nagrania nie ma znaczenia - dla nas liczy się TALENT!

  Link

  Klauzula Informacyjna (POBIERZ)

  Opiekun Uczestnika małoletniego:

  Uczestnik pełnoletni

  Współadministratorzy informują, że wyrażenie zgód jest dobrowolne. Brak udzielenia zgód uniemożliwi Współadministratorom zorganizowanie warsztatów wokalnych lub uniemożliwi upublicznienie wizerunku uczestnika. Współadministratorzy informują również, że raz udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na ważność przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed jej wycofaniem.


  *
  *
  *


  Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz drogą mailową w ciągu 24 h.