Gwiazdy Wyobraźni - REGULAMIN

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Fundacja Polki Mogą Wszystko
 • Dominika Barabas Agencja Muzyczna Kapibara

Założenia i cele imprezy:

 • Wpieranie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, przebywających w pieczy zastępczej,
 • Edukacja w zakresie emisji głosu, dykcji, interpretacji tekstu, ruchu scenicznego, pracy z mikrofonem oraz nagrań studyjnych,
 • Rozwijanie wiary w siebie,
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • Bogacenie doświadczeń artystycznych,
 • Nawiązywanie kontaktów.

 

Termin i miejsce:

 • 07.07.2022 – 14.07.2022 r.
 • Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
  ul. Jastrzębia 1
  33-380 Krynica-Zdrój

 

Warunki  uczestnictwa:

 1. Warsztaty wokalne Gwiazdy Wyobraźni (dalej „Warsztaty”) są skierowane do wokalistów w przedziale wiekowym 12-18 lat, wychowujących się w pieczy zastępczej w całej Polsce: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych (dalej „Uczestnik”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest przesłanie nagrania wideo z wykonaniem wokalnym dowolnej piosenki Sarsy, wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://www.gwiazdywyobrazni.pl/formularz-zgloszeniowy/ (dalej: Formularz).
 3. Nagranie może być zrealizowane za pomocą dowolnego urządzenia: telefonu, aparatu, kamery, z nagłośnieniem lub bez. Dopuszcza się zarówno:
 • Śpiew a capella,
 • Śpiew do podkładu muzycznego,
 • Śpiew z akompaniamentem własnym lub cudzym.
 1. Nagranie należy umieścić na dowolnym serwerze (Dropbox, WeTransfer, Google Drive, YouTube, itd.), a następnie wkleić link w odpowiednie okienko Formularza.
 2. Formularz należy nadesłać do dnia 31.05.2022 r. włącznie. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Formularze niekompletne lub niezgodne z zasadami niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku zgłoszeń osób małoletnich powinien ich dokonać opiekun prawny takiej osoby – przedstawiciel ustawowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tzn. opiekun, kurator lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad małoletnim w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: „Opiekun”).
 4. Udział w procesie rekrutacji małoletnich Uczestników jest uzależniony od przedstawienia odpowiednich zgód Opiekuna. Zgoda dotyczy uczestnictwa w Warsztatach, oraz rejestrowania i wykorzystania wizerunku małoletnich uczestników Warsztatów. Wzory zgód są dostępne na stronie https://www.gwiazdywyobrazni.pl/formularz-zgloszeniowy/
 5. Zgody wskazane w ust. 7 opatrzone własnoręcznym podpisem Opiekuna małoletniego Uczestnika powinny zostać załączone w formie skanu/zdjęcia poprzez ich umieszczenie w odpowiednim polu Formularza.

Do zgody załącza się skan/zdjęcie dokumentu (orzeczenia sądowego) potwierdzającego wykonywanie pieczy (lub sprawowanie opieki czy kurateli) nad małoletnim Uczestnikiem.

 1. Pełnoletni Uczestnik dokonuje zgłoszenia i udziela niezbędnych zgód samodzielnie.
 2. Wysłanie Formularza wymaga zapoznania się z „Klauzulą informacyjną dla osób zgłaszających chęć udziału w warsztatach wokalnych „Gwiazdy Wyobraźni” lub ich opiekunów prawnych”, a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim polu Formularza.
 3. Dobór Uczestników zostanie dokonany przez niezależną komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatorów. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.
 4. Uczestnik lub jego Opiekun zostanie powiadomiony drogą mailową oraz telefoniczną do dnia 7.06.2022 r. o zakwalifikowaniu się Uczestnika na Warsztaty.
 5. Opiekun zakwalifikowanego Uczestnika małoletniego lub pełnoletni Uczestnik jest zobowiązany do dnia 21.06.2022 r. przesłać oryginały zgód wskazanych w ust. 7 na adres:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Hipoteczna 2

00 – 092 Warszawa

Nienadesłanie ww. zgód we wskazanym terminie, skutkować będzie usunięciem małoletniego Uczestnika z listy zakwalifikowanych.

 1. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym Uczestnikom:
 • tygodniowe warsztaty wokalne z udziałem gościa specjalnego – Sarsy, pod okiem wykwalifikowanego instruktora śpiewu,
 • wystąpienie w dwóch koncertach finałowych z udziałem Sarsy oraz towarzyszeniem orkiestry,
 • stroje sceniczne,
 • noclegi,
 • pełne wyżywienie,
 • profesjonalną całodobową opiekę,
 • ubezpieczenie NNW i OC dla uczestników na czas trwania Warsztatów,
 • transport (Łódź – Krynica Zdrój – Łódź),
 • atrakcje zimowe,
 • fotorelację oraz relację video z warsztatów i koncertów.
 1. Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty działań wymienionych w pkt. 14 niniejszego regulaminu.
 2. Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do:
 • udziału we wszystkich zajęciach (spotkaniach, ćwiczeniach praktycznych oraz atrakcjach i imprezach towarzyszących) przewidzianych programem Warsztatów;
 • punktualnego stawiania się na zajęcia;
 • dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Uczestników;
 • zachowania kultury osobistej, a także poszanowania poglądów i przekonań innych Uczestników oraz kadry merytorycznej Warsztatów;
 • przestrzeganie czystości na terenie obiektów i przestrzeni, w których realizowane będą Warsztaty;
 • bezwzględne przestrzeganie wewnętrznych regulaminów porządkowych obiektów oraz zasad korzystania z powierzonego sprzętu i urządzeń.
 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatorów lub wskazanych przez nich osób. W czasie trwania Warsztatów każdy małoletni Uczestnik znajduje się pod opieką osoby wskazanej przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Uczestników w trakcie Warsztatów. Organizatorzy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za szkody, jakich Uczestnik może doznać w związku z celowym nieprzestrzeganiem poleceń Organizatorów lub osób przez nie wskazanych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Warsztatów oraz poza jego terenem. W przypadku Uczestnika małoletniego odpowiedzialność tę ponosi jego Opiekun.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP. Za szkody wyrządzone podczas Warsztatu przez Uczestnika osobom trzecim, w tym innym Uczestnikom, jak również za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do Organizatora lub osób trzecich, odpowiada Uczestnik, a w przypadku małoletniego Uczestnika jego Opiekun.
 4. Podczas Warsztatów Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
 • stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
 1. Organizatorzy lub osoby przez nich wskazane mają prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach Uczestnika, którego zachowanie poważnie zakłóca przebieg Warsztatu lub jest w inny sposób niestosowne. Organizatorzy są uprawnieni do zażądania od Opiekuna, by odebrał na swój koszt wykluczonego małoletniego Uczestnika z miejsca przeprowadzania Warsztatów, w sytuacji gdy jego zachowanie będzie utrudniało korzystanie z Warsztatów innym Uczestnikom lub będzie stanowiło zagrożenie dla innych. Opiekun prawny ma obowiązek stawić się w miejscu przeprowadzania Warsztatów w celu odebrania małoletniego Uczestnika w ciągu 36 godzin od otrzymania od Organizatorów informacji o jego wykluczeniu. W przeciwnym razie Opiekun zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem wykluczonemu małoletniemu Uczestnikowi podróży z miejsca prowadzenia Warsztatów w towarzystwie wychowawcy do miejsca zamieszkania Uczestnika (w tym kosztów podróży powrotnej wychowawcy). W przypadku wykluczenia pełnoletniego Uczestnika, ww. koszty powrotu do miejsca zamieszkania sam Uczestnik.
 2. W związku z obowiązującym w roku 2022 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii Uczestnik lub Opiekun małoletniego Uczestnika zobowiązany jest do złożenia w dniu rozpoczęcia Warsztatów zgodnego z prawdą pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika (zakażeniu wirusem SARS-CoV-2), objęciu kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, kontakcie z osobą zakażoną, objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Oświadczenie obejmować będzie okres 14 dni poprzedzających jego złożenie.
 3. Podczas udziału w Warsztatach Uczestników obowiązuje:
 • dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych;
 • częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami;
 • zgłaszanie informacji do Organizatora o złym samopoczuciu własnym lub innych Uczestników Warsztatów;
 • stosowanie zachowań prohigienicznych, w szczególności:
  • unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust,
  • zakrywania podczas kaszlu i kichania ust oraz nosa zgiętym łokciem lub chusteczką (po czym jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk),
 • dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 1. Zebrane dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji Warsztatów, a także w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Warsztatów.
 2. Udział Uczestnika w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi Uczestnika w związku z imprezą, oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Warsztaty lub działalnością Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu. W przypadku Uczestnika małoletniego zgody tej udziela jego Opiekun w oddzielnym oświadczeniu.
 3. Udział Uczestnika w Warsztatach jest także równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na korzystanie przez Organizatorów z artystycznych wykonań piosenek utrwalonych podczas Warsztatów w formie zapisu dźwięku lub wideo dowolną techniką na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych opisanych w ustępie 23. W przypadku Uczestnika małoletniego zgody tej udziela jego Opiekun w oddzielnym oświadczeniu.
 4. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku Uczestnika małoletniego zgody tej udziela jego Opiekun w oddzielnym oświadczeniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy prawa.